RODO

Szanowni Państwo,

Z dniem 25 maja 2018 r. zaczęły obowiązywać przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako “RODO"). RODO obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej i wprowadza szereg zmian w rozporządzaniu danymi osobowymi w jednostkach organizacyjnych. Także Miejski Ośrodek Kultury w Głubczycach, w trosce o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych, wprowadził określone regulacje opisane w poniższej klauzuli informacyjnej.

Administrator Danych Osobowych oraz Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 24, 48-100 Głubczyce, nr tel. 77 485 21 51, adres e-mail: mokglubczyce@wp.pl

W przypadku pytań lub wątpliwości, czy dane w Ośrodku są przetwarzane prawidłowo, można zwrócić się do wyznaczonego Inspektora Ochrony Danych, którym jest pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; rodo@apawlowicz.pl

Cel oraz podstawy prawne przetwarzania

Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja zadań Ośrodka w interesie publicznym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, umów zawartych z kontrahentami oraz w niektórych sytuacjach Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu określonym w jej treści. Zadania te dotyczą w szczególności;

 • zgłoszenia, zorganizowania i bezpiecznego przeprowadzenia imprez okolicznościowych – na podstawie Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz art.6 ust.1 lit. a. RODO (zgoda na przetwarzanie danych)
 • organizowania różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowywania przez sztukę - na podstawie art.6 ust.1 lit. a. RODO (zgoda na przetwarzanie danych)
 • promocji i organizacji wolontariatu – na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
 • rozpatrzenia i realizacji ofert w zakresie zamówień publicznych - na podstawie art.6 ust.1 lit. c. RODO (przetwarzanie z tytułu obowiązku prawnego Administratora), 6 ust.1 lit. b. RODO (przetwarzanie z tytułu zawieranej umowy) oraz Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – prawo zamówień publicznych.

Natomiast w przypadku wykorzystania monitoringu wizyjnego w Ośrodku podstawą przetwarzania danych jest art.6 ust.1 lit. e. RODO - wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym.

Odbiorcy danych

W związku z przetwarzaniem danych odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:

 • organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa
 • inne podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzania danych podpisanych z Ośrodkiem.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców z państw trzecich, tj. poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w ramach działań promocyjnych Ośrodka  w serwisie społecznościowym Facebook.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w przepisach szczegółowych w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku monitoringu wizyjnego okres przechowywania danych wynosi 30 dni.

Uprawnienia

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu;

 • prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 • prawo do usunięcia danych
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych – przy czym cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest:

 • wymogiem ustawowym – w przypadkach wynikających z określonych regulacji prawnych stanowiących podstawę prawną przetwarzania danych
 • warunkiem zawarcia umowy – w przypadkach tego wymagających
 • dobrowolne -  w przypadkach, w których wyraził(a) Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych.

 

Informacja o profilowaniu

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

KLAUZULA  INFORMACYJNA  DLA  MONITORINGU
 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (“RODO"), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w obszarze monitoringu wizyjnego jest Miejski Ośrodek Kultury, ul. Kościuszki 24, 48-100 Głubczyce, nr tel. 77 485 21 51, adres e-mail: mokglubczyce@wp.pl
 2. Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw. Jest nim  pan Andrzej Pawłowicz, adres e-mail; iod@glubczyce.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia porządku publicznego oraz ochrony mienia. Podstawami prawnymi przetwarzania są natomiast;
 • 114 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych w związku z art. 9a Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • 22² Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • 6 ust.1 lit. e. RODO – przetwarzanie danych osobowych w obszarze monitoringu wizyjnego w interesie publicznym.
 1. Zgodnie z aktami prawnymi wymienionymi w pkt. 3 zakres danych osobowych w przypadku monitoringu wizyjnego obejmuje Pani/Pana wizerunek.
 2. Pani/Pana dane osobowe (wizerunek) będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
 3. Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza teren Polski.
 4. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych (wizerunku) w przypadku monitoringu wizyjnego w Ośrodku wynosi … dni. Po upływie tego okresu uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają usunięciu, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu;
 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych) – w przypadku, gdy uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Pani/Pana dane niezgodnie z prawem.